دست خدا چو دست به سوی خدا گرفت
 
در اصلْ مصطفی ز علی اذن را گرفت
 
دیدند خواستگار علی بود ظاهراً
 
یک روح بود عشق ولی در دو تا بدن
 
زهرا اگر نشست علی هم به پیش رفت
 
الحق علی به خواستگاری خویش رفت