جای دوستان خالی...

 

برچسب ها : روستا  , افراتخته  , طبیعت  ,